matura z matematyki 2017

Matura z matematyki 2017 – pytania i odpowiedzi cz. 1

Rozpoczynamy cykl pytań wraz z odpowiedziami na temat matury z matematyki 2017. Pierwsza część dotyczy ogólnych informacji, które wiążą się z możliwością przystąpienia do egzaminu.

Co musisz wiedzieć o maturze z matematyki 2017?

Gdzie przeprowadzany jest egzamin maturalny z matematyki 2017 i jakie są warunki jego przeprowadzenia?
Egzamin przeprowadzany jest w każdej placówce oświaty, której dyrektor zgłosi uczniów do egzaminu maturalnego. Są to licea zarówno te profilowane jak i ogólnokształcące oraz technika.

Kiedy należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego?

Wypełnioną i podpisaną deklarację chęci przystąpienia do egzaminu należy złożyć w swojej szkole do 30 września. Jest to deklaracja wstępna ale termin nieprzekraczalny. Należy również podać przedmioty, z który egzaminy chcemy pisać, jednak istnieje jeszcze możliwość modyfikacji przedmiotów i ich poziomów w czasie późniejszym.

Co muszą wiedzieć absolwenci liceów z roku szkolnego 2014/2015 lub technikum z roku szkolnego 2015/2016, których szkoła uległa likwidacji lub przekształceniu?

Absolwent zobowiązany jest zgłosić się do właściwej ze względu na adres zameldowania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli osoby przystępowały już wcześniej do egzaminu, to powinny udać się do szkoły, do której zostali poprzednio skierowani.

Jakie są ważne informacje dla osób, które ukończyły liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz tych, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły zagranicą?

Osoby te również powinny dopilnować złożenia deklaracji w odpowiednich terminach tj. 31 grudnia w OKE, do którego przynależą z racji adresu zamieszkania. Co do osób, które ukończyły szkołę średnią zagranicą, sprawa jest bardziej skomplikowana. Obecnie brakuje szkół, które umożliwiają zdanie matury ludziom, którzy emigrowali.

Jakie są ważne informacje dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich ?

Do szkół ponadpodstawowych zaliczamy gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Wśród nich rozróżniamy licea, technikum i zasadnicze szkoły zawodowe. Absolwenci tych ostatnich nie są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu maturalnego, ponieważ nie mają wykształcenia średniego. Ich edukacja kończy się państwowym egzaminem zawodowym.

Jak przebiega zgłaszanie zdających do egzaminu maturalnego w terminie głównym?

Deklarację ostateczną należy złożyć nie później niż 7 lutego 2017 roku. Po tym terminie żadne zmiany nie mogą już zostać naniesione.

Jak wygląda dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających?

Ministerstwo dokłada wszelkich starań, by jak najwięcej uczniów mogło przystąpić do egzaminu maturalnego. Tyczy się to osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, potrzebie indywidualnego nauczania, czasowej choroby lub niesprawności, zaburzeń komunikacji językowej itd. Dotyczy to także osób cierpiących na dysleksję, dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię.

Jakie przybory można mieć na maturze z matematyki 2017 i kto je musi zapewnić?

Abiturient może posiadać długopisy, linijkę, cyrkiel z ołówkiem i kalkulator prosty. Tablice matematyczne zapewniane są przez CKE.

Dodaj komentarz

Or

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *